งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • >>  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • >>  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับสำนักสถาบัน
 • >>  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564
 • >>  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
 • >>  ประกาศรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ รุ่นที่ 8
 • >>  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • >>  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2559
 • >>  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา พ.ศ.2561-2563
 • >>  หลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2558
 • >>  การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 (ประกาศจาก สกอ.)
 • >>   รูปแบบการเขียนรายงานประจำปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร
 • >>  นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • >>  แบบฟอร์มระบบการจัดเก็บข้อมูล CDS ประจำปีการศึกษา 2558
 • >>  ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
 • >>  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557 ระดับ หลักสูตร/บัณฑิตวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/คณะ/มหาวิทยาลัย
 • >>  ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/สำนัก/ สถาบัน/ บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประจำปีการศึกษา 2557
 • >>  เอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนัก-สถาบัน (สำหรับคณะกรรมการ)
 • >>  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
 • >>  สรุปผลสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2557
 • >>  ประกาศอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ฉบับที่2) พ.ศ.2558
 • >>  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณวันที่ 11/09/58)
 • >>  ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปี 2557
 • >>  ทะเบียนรายชื่อเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2557
 • >>  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
 • >>  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • >>  กำหนดการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย และในตำแหน่งคณบดี/ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2557
 • >>  คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อรับการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี และในตำแหน่งคณบดี/ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีงบประมาณ 2557
 • >>  คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • >>  รูปแบบการเขียนรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และในตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ2557
 • >>  คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และในตำแหน่งคณบดี/ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2557
 • >>  ปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558)
 • >>  นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประจำปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558)
 • >>  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557)
 • >>  สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/โปรแกรม/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย
 • >>  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับ มหาวิทยาลัย
 • >>  กำหนดการตรวจติดตามตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • >>  กำหนดการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ
 • >>  เอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับโปรแกรม (สำหรับคณะกรรมการ)
 • >>  เอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับ คณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย (สำหรับคณะกรรมการ)
 • >>  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/โปรแกรมวิชา/หลักสูตร - ระดับ สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/โปรแกรมวิชา/หลักสูตร ภายในวันที่ 16 มิ.ย. - 5 ก.ค. 57 - ระดับคณะ ภายในวันที่ 7 - 18 ก.ค. 57
 • >>  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับร่าง)
 • >>  รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
 • >>  นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 57)
 • >>  การดำเนินงานอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย และในตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการ หมาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีงบประมาณ 2556
 • >>  คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อรับการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี และในตำแหน่งคณบดี/ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2556
 • >>  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 • >>  แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2556
 • >>  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555
 • >>  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2555
 • >>  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2555
 • >>  รูปแบบการเขียนรายงานประจำปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา2556 ระดับหลักสูตร
 • >>  กำหนดการ Road Show ประจำปีการศึกษา 2556
 • >>  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2556
 • >>  รูปแบบการเขียนรายงานประจำปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน
 • >>  คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • >>  คำสั่งโครงการประชุมทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555(เพิ่มเติม)
 • >>  แบบรายงานการตรวจสอบตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สมศ.ระยะเวลาการ ดำเนินงาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา...........
 • >>  แบบรายงานการตรวจสอบตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระยะเวลาการ ดำเนินงาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา.......
 • >>  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ/สำนัก/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 (สกอ.)
 • >>  กำหนดการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (คณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม)ประจำปีการศึกษา2555
 • >>  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
 • >>  คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • >>  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับ บัณฑิตวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน
 • >>  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับ คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/โปรแกรมวิชา
 • >>  ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set 2555 ระดับมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ 19 สิงหาคม 2556 )
 • >>  สรุปผู้รับผิดชอบการจัดทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
 • >>  แบบรายงานตามตัวบ่งชี้ สมศ.
 • >>  แบบรายงานตามตัวบ่งชี้ สกอ.
 • >>  แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
 • >>  รูปแบบการเขียนรายงานประจำปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
 • >>  นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2555
 • >>  รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
 • >>  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
 • >>  ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set 2554 ระดับมหาวิทยาลัย
 • >>  ตารางวิเคราะห์ตังบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
 • >>  รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2554
 • >>  แบบสอบถามการติดตาม ประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก/สถาบัน/คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา/ประธานโปรแกรมวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2554 ตัวบ่งชี้ 7.1
 • >>  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานข้อต่างๆที่ยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน
 • >>  องค์ประกอบตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต้องดำเนินการ ในปีการศึกษา 2554
 • >>  ตารางองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ