ระบบประชาสัมพันธ์
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
   ปฏิทินปฏิทินดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557

   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

   แบบฟอร์ม แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

   คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2555)

   แบบติดตาม ปย 3 การควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน สำหรับทุกหน่วยงาน ใช้ทุกปีงบประมาณ

   แบบติดตาม ปย 3 รอบ 6 เดือน การควบคุมภายใน สำหรับทุกหน่วยงาน ใชุ้ทุกปีงบประมาณ

   คำนิยามการบริหารความเสี่ยง

   รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2555 มรภ สงขลา

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 มรภ. สงขลา

   แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับ คณะ สำนัก สถาบัน

   แบบฟอร์ม รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ สำหรับ คณะ สำนัก สถาบัน (ใช้ทุกปีงบประมาณ)

   แบบฟอร์ม แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556 สำหรับคณะ สำนัก สถาบัน หัวหน้างาน (ใช้สำหรับทุกปีงบประมาณ)

   ปฏิทินการดำเนินการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556

   แบบฟอร์ม รายงานแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2555 คณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงาน

   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สิ้นสุด ณไตรมาส /2555 แบบ SKRU-ERM 3

   แบบฟอร์มการทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำหรับ คณะ สำนัก สถาบัน โปรแกรมวิชา

   ตัวอย่าง รูปเล่ม แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สำหรับ คณะ สำนัก สถาบัน โปรแกรมวิชา

   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 มรภ สงขลา

   ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   คำสั่งการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554

   รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554 สำหรับ คณะ/สำนัก/สถาบัน (ปรับใหม่)

   แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2554 สำหรับ คณะ/สำนัก/สถาบัน (ปรับใหม่)

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2554

   รายงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553

   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553

   ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงของโครงการ

   แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 สำหรับหน่วยงาน

   ตัวอย่าง การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2552 ระดับคณะ สำนัก สถาบัน

   ตัวอย่าง ร่าง แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

   หนังสือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ฉบับปรังปรุง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

   ปฏิทินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภักสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2553

   รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2552

   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2552

   คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   ปฏิทินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2552

สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-336978, 074-336933 ต่อ 212 // Fax : 074-336978 // e-mail : qmd@mail.skru.ac.th
Best Preview at 1024*768