ระบบประชาสัมพันธ์
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
   รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2557

   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมจัดทำแผนการ บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับมหาวิทยาลัย

   กำหนดการโครงการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับมหาวิทยาลัย

   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   แบบฟอร์ม ปย 3 การควบคุมภายใน รอบ 6, 12 เดือน สำหรับทุกหน่วยงาน (ใช้ทุกปีงบประมาณ)

   แบบฟอร์ม รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (ใช้ทุกปีงบประมาณ) สำหรับ คณะ สำนัก สถาบัน

   แบบฟอร์ม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ใช้ทุกปีงบประมาณ) สำหรับ คณะ/สำนัก/สถาบัน

   แบบฟอร์ม แผนการบริหารความเสี่ยง (ทุกปีงบประมาณ) ใช้สำหรับทุกหน่วยงาน

   ปฏิทินปฏิทินดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557

   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2555)

   คำนิยามการบริหารความเสี่ยง

   รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2555 มรภ สงขลา

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 มรภ. สงขลา

   แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับ คณะ สำนัก สถาบัน

   ปฏิทินการดำเนินการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556

   ตัวอย่าง รูปเล่ม แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สำหรับ คณะ สำนัก สถาบัน โปรแกรมวิชา

   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 มรภ สงขลา

   ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   คำสั่งการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554

   รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2554

   รายงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553

   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553

   ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงของโครงการ

   แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 สำหรับหน่วยงาน

   ตัวอย่าง ร่าง แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

   หนังสือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ฉบับปรังปรุง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

   คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-336978, 074-336933 ต่อ 212 // Fax : 074-336978 // e-mail : qmd@mail.skru.ac.th
Best Preview at 1024*768