ระบบประชาสัมพันธ์
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
   รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2557

   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมจัดทำแผนการ บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับมหาวิทยาลัย

   กำหนดการโครงการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับมหาวิทยาลัย

   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   แบบฟอร์ม ปย 3 การควบคุมภายใน รอบ 6, 12 เดือน สำหรับทุกหน่วยงาน (ใช้ทุกปีงบประมาณ)

   แบบฟอร์ม รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (ใช้ทุกปีงบประมาณ) สำหรับ คณะ สำนัก สถาบัน

   แบบฟอร์ม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ใช้ทุกปีงบประมาณ) สำหรับ คณะ/สำนัก/สถาบัน

   แบบฟอร์ม แผนการบริหารความเสี่ยง (ทุกปีงบประมาณ) ใช้สำหรับทุกหน่วยงาน

   ปฏิทินปฏิทินดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557

   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2555)

   คำนิยามการบริหารความเสี่ยง

   รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2555 มรภ สงขลา

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 มรภ. สงขลา

   แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับ คณะ สำนัก สถาบัน

   ปฏิทินการดำเนินการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556

   ตัวอย่าง รูปเล่ม แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สำหรับ คณะ สำนัก สถาบัน โปรแกรมวิชา

   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 มรภ สงขลา

   ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   คำสั่งการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554

   รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2554

   รายงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553

   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553

   ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงของโครงการ

   แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 สำหรับหน่วยงาน

   ตัวอย่าง การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2552 ระดับคณะ สำนัก สถาบัน

   ตัวอย่าง ร่าง แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

   หนังสือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ฉบับปรังปรุง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

   ปฏิทินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภักสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2553

   รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2552

   แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2552

   คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   ปฏิทินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2552

สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-336978, 074-336933 ต่อ 212 // Fax : 074-336978 // e-mail : qmd@mail.skru.ac.th
Best Preview at 1024*768