สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
Untitled Document
1 / 4
ภาพกิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559
2 / 4
ภาพกิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559
3 / 4
ภาพกิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559
4 / 4
ภาพกิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
กองนโยบายและแผน
งานธุรการและงานสารบรรณ
งานประชุมและพิธีการ
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานคลัง
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
คณะครุศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
ประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานประเมินและประกันกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
  แบบฟอร์มประกันคุณภาพการศึกษาแบบ มคอ.7 ระดับหลักสูตร  
  แบบฟอร์มแนวปฏิบัติที่ดี  
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2558  
  แบบฟอร์มคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2556
 
  (ร่าง) แบบประเมินคณะกรรมการประจำคณะ  
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2556  
  แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)  
   
   
 
 
  ประกาศฯเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558  
  ประกาศฯเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2558  
  ปฏิทินหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 2560  
  ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา2560  
  ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา2559  
  ผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตรคณะสำนักมหาลัย2559  
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559  
   
   
 
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน
การวิจัยและด้านการปฏิบัติงาน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 
  กำหนดการ Road Show หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2555  
  วันที่ 26 พ.ย.53 โครงการประชุมทบทวนการจัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร ปีการศึกษา 2553 ณ
ห้องประชุมรองอธิการบดีชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เวลา 08.30-16.30 น.
 
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำคำอธิบายเพิ่มเติม ประกอบคู่มือการประกันคุณภาพภายในฯ  
   
   
 
 
  แฟ้มภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
 
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี