สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Office of Quality and Management System Development)

หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายแนวปฏิบัติที่่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Good Practice)
แผนงบประมาณประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2554
กฏกระทรวงและวิธีการประกันคุณภาพฯ
บุคลากร
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
กองนโยบายและแผน
งานธุรการและงานสารบรรณ
งานประชุมและพิธีการ
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานคลัง
 
     
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
คณะครุศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
     
ประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานประเมินและประกันกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
  แบบฟอร์มคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2556
 
  (ร่าง) แบบประเมินคณะกรรมการประจำคณะ  
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2556  
  แบบสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ)  
  แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)  
  แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ (แบบประเมิน 3 มิติ)  
  แบบรายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  
   
   
 
 
  แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
  การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันการอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2558 (ฉบับที่ 2)
 
  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557)  
  ประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง
ระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ในวันที่ 3 ธ.ค.2557
ณโรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพมหานคร
 
  ประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกโดยตรง ประจำปีการศึกษา 2558
ทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 18 พ.ย.- 12 ธ.ค. 2557 (รายละเอียดดังแนบ)
 
  เอกสารประกอบการอบรมโครงการประชุมทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณ
ภาพและประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
 
  กำหนดการโครงการประชุมทบทวนการจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
   
   
 
 
  คำสั่งให้บุคคลากรในสงกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
"การประกันคุณภาพการศึกษา"ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2557
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรงเทพมหานคร
 
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
รอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมทบทวนระบบและกลไก
การประกันคุณภาพและประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
 
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
รอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
 
   
   
 
 
  แฟ้มภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
 
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี