สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Office of Quality and Management System Development)

หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายแนวปฏิบัติที่่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Good Practice)
แผนงบประมาณประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2554
กฏกระทรวงและวิธีการประกันคุณภาพฯ
บุคลากร
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
กองนโยบายและแผน
งานธุรการและงานสารบรรณ
งานประชุมและพิธีการ
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานคลัง
 
     
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
คณะครุศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
     
ประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานประเมินและประกันกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
  แบบฟอร์มคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2556
 
  (ร่าง) แบบประเมินคณะกรรมการประจำคณะ  
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2556  
  แบบสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ)  
  แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)  
  แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ (แบบประเมิน 3 มิติ)  
  แบบรายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  
   
   
 
 
  กำหนดการโครงการประชุมทบทวนการจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
  กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรอรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 13 พ.ย.2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ
ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
 
  ประกาศผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติที่ดี (Good
Practice) ประจำปีการศึกษา 2556
 
  สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/โปรแกรม/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย
 
  กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
วันที่ 28 ต.ค.2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
 
  กำหนดการโครงการประชุมจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับมหาวิทยาลัย  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน
และผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับ มหาวิทยาลัย
 
   
   
 
 
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
รอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมทบทวนระบบและกลไก
การประกันคุณภาพและประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
 
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
รอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
 
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 
   
   
 
 
  แฟ้มภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
 
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี