สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
Untitled Document
1 / 4
ภาพกิจกรรม KM & Good Practice
2 / 4
ภาพกิจกรรม KM & Good Practice
3 / 4
ภาพกิจกรรม KM & Good Practice
4 / 4
ภาพกิจกรรม KM & Good Practice

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
กองนโยบายและแผน
งานธุรการและงานสารบรรณ
งานประชุมและพิธีการ
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานคลัง
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
คณะครุศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
ประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานประเมินและประกันกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
  ใบความรู้ของนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
  สรุปผลรางวัล KM  
  สรุปผลรางวัล Good Practice  
  เทมเพลตโปสเตอร์นิทรรศการ KM  
  ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินในการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559  
  อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559  
  รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2559  
  รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ)  
  รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
ระดับสำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย 2559
 
  รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 2558  
   
   
 
  แฟ้มภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
 
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี