สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Office of Quality and Management System Development)

หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายแนวปฏิบัติที่่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Good Practice)
แผนงบประมาณประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2554
กฏกระทรวงและวิธีการประกันคุณภาพฯ
บุคลากร
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
กองนโยบายและแผน
งานธุรการและงานสารบรรณ
งานประชุมและพิธีการ
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานคลัง
 
     
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
คณะครุศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
     
ประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานประเมินและประกันกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2558  
  แบบสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ)  
  แบบฟอร์มคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2556
 
  (ร่าง) แบบประเมินคณะกรรมการประจำคณะ  
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2556  
  แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)  
  แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ (แบบประเมิน 3 มิติ)  
   
   
 
 
  กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559
 
  ปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 (ข้อมูลณ วันที่ 26 เม.ย.59)
 
  การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 (ประกาศจาก สกอ.)  
  นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
  รูปแบบการเขียนรายงานประจำปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร  
  ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2558
 
  แบบฟอร์มระบบการจัดเก็บข้อมูล CDS ประจำปีการศึกษา 2558  
   
   
 
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2557
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุม QA Active Day
(ประชุม-เสวนา-หารือ เรื่อง การเตรียมข้อมูลและรายงานการประเมินตนเองด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ CHE QA Online)
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการ
การศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการการเขียนรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 
   
   
 
 
  แฟ้มภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
 
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี