สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
Untitled Document
1 / 4
ภาพกิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559
2 / 4
ภาพกิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559
3 / 4
ภาพกิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559
4 / 4
ภาพกิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
กองนโยบายและแผน
งานธุรการและงานสารบรรณ
งานประชุมและพิธีการ
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานคลัง
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
คณะครุศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
ประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานประเมินและประกันกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
  ประกาศฯเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558  
  ประกาศฯเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2558  
  ปฏิทินหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 2560  
  ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา2560  
  ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา2559  
  ผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตรคณะสำนักมหาลัย2559  
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557(ฉบับบปรับปรุงเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2560)
 
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559  
  กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
  กำหนดการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
   
   
 
  แฟ้มภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
 
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี