สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Office of Quality and Management System Development)

หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายแนวปฏิบัติที่่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Good Practice)
แผนงบประมาณประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2554
กฏกระทรวงและวิธีการประกันคุณภาพฯ
บุคลากร
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
กองนโยบายและแผน
งานธุรการและงานสารบรรณ
งานประชุมและพิธีการ
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานคลัง
 
     
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
คณะครุศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
     
ประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานประเมินและประกันกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
  แบบฟอร์มคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2556
 
  (ร่าง) แบบประเมินคณะกรรมการประจำคณะ  
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2556  
  แบบสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ)  
  แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)  
  แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ (แบบประเมิน 3 มิติ)  
  แบบรายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  
   
   
 
 
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 1 ส.ค.2557
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
 
  ปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
ประจำปีการศึกษา 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฏาคม 2557)
 
  กำหนดการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ  
  เอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับคณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย (สำหรับคณะกรรมการ)
 
  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา
2556 ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/โปรแกรมวิชา/หลักสูตร -
ระดับ สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/โปรแกรมวิชา/หลักสูตร ภายในวันที่ 16 มิ.ย. - 5 ก.ค. 57
- ระดับคณะ ภายในวันที่ 7 - 18 ก.ค. 57
 
  รายชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 23-27 มิ.ย.57 และ 30 มิ.ย.57-2 ก.ค.57
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
  ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 2557)
 
   
   
 
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 1 ส.ค.2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7
อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหาร
จัดการการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน(เพิ่มเติม)
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/โปรแกรมวิชา/หลักสูตร(เพิ่มเติม)
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการ
การศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน
 
   
   
 
 
  แฟ้มภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
 
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี