สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Office of Quality and Management System Development)

หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายแนวปฏิบัติที่่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Good Practice)
แผนงบประมาณประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2554
กฏกระทรวงและวิธีการประกันคุณภาพฯ
บุคลากร
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
กองนโยบายและแผน
งานธุรการและงานสารบรรณ
งานประชุมและพิธีการ
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานคลัง
 
     
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
คณะครุศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
     
ประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานประเมินและประกันกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
  แบบสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ)  
  แบบฟอร์มคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2556
 
  (ร่าง) แบบประเมินคณะกรรมการประจำคณะ  
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2556  
  แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)  
  แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ (แบบประเมิน 3 มิติ)  
  แบบรายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  
   
   
 
 
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับอุดมศึกษา
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558)
 
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ประกันคุณภาพด้านหลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2557 " วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา
 
  กำหนดการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย และในตำแหน่งคณบดี/
ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2557
 
  รูปแบบการเขียนรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และในตำแหน่งคณบดี/ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ2557
 
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อรับการประเมินการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี และในตำแหน่งคณบดี/
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีงบประมาณ 2557
 
  คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557  
   
   
 
 
  คำสั่งให้บุคคลากรในสงกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
"การประกันคุณภาพการศึกษา"ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2557
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรงเทพมหานคร
 
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
รอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมทบทวนระบบและกลไก
การประกันคุณภาพและประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
 
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
รอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
 
   
   
 
 
  แฟ้มภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
 
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี