สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Office of Quality and Management System Development)

หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายแนวปฏิบัติที่่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Good Practice)
แผนงบประมาณประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2554
กฏกระทรวงและวิธีการประกันคุณภาพฯ
บุคลากร
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
กองนโยบายและแผน
งานธุรการและงานสารบรรณ
งานประชุมและพิธีการ
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานคลัง
 
     
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
คณะครุศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
     
ประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานประเมินและประกันกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
  แบบสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ)  
  แบบฟอร์มคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2556
 
  (ร่าง) แบบประเมินคณะกรรมการประจำคณะ  
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2556  
  แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)  
  แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ (แบบประเมิน 3 มิติ)  
  แบบรายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  
   
   
 
 
  ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ..
เอกสารแบบสำรวจความต้องการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการสามารถดาวน์โหลดและแนบเอกสาร
ส่งกลับมาได้ที่ juthaporn_boonyoung@hotmail.com หรือช่องทางอื่น
ๆที่สามารถส่งกลับมาที่สำนักฯ (โปรดส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2558)
 
  ประกาศจากสำนักฯ....
- กิจกรรม QA Active Day เลื่อนกำหนดการ เป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 -
11.30 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- กิจกรรม Road Show จัดในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. เริ่มคณะแรก
คือ คณะวิทยาการจัดการ ขอให้ QA ทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
  นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประจำปีการศึกษา 2557
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558)
 
  ปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
ประจำปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558)
 
  รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2557  
  แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
  การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันการอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2558 (ฉบับที่ 2)
 
   
   
 
 
  คำสั่งให้บุคคลากรในสงกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
"การประกันคุณภาพการศึกษา"ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2557
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรงเทพมหานคร
 
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
รอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมทบทวนระบบและกลไก
การประกันคุณภาพและประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
 
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
รอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
 
   
   
 
 
  แฟ้มภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
 
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี