สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร

กำหนดตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2559

1 / 4
??????????/??????
2 / 4
?????????????
3 / 4
????????
4 / 4
????????????????

หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายแนวปฏิบัติที่่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Good Practice)
แผนงบประมาณประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2554
กฏกระทรวงและวิธีการประกันคุณภาพฯ
บุคลากร
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
กองนโยบายและแผน
งานธุรการและงานสารบรรณ
งานประชุมและพิธีการ
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานคลัง
 
     
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
คณะครุศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
     
ประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานประเมินและประกันกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
  รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ)  
  รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
ระดับสำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย 2559
 
  รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 2558  
  รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 2557  
  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับคณะ/เทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร
 
   
   
 
 
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร)  
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนวิชาการระดับสำนัก สถาบันและบัณฑิตวิทยาลัย  
  นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนวิชาการระดับสำนัก
สถาบันและบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559
 
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2558  
  แบบสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ)  
  แบบฟอร์มคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2556
 
  (ร่าง) แบบประเมินคณะกรรมการประจำคณะ  
   
   
 
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน
การวิจัยและด้านการปฏิบัติงาน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2557
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุม QA Active Day
(ประชุม-เสวนา-หารือ เรื่อง การเตรียมข้อมูลและรายงานการประเมินตนเองด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ CHE QA Online)
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการ
การศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
 
   
   
 
 
  แฟ้มภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
 
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี