งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน