สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
Untitled Document
1 / 4
ภาพกิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559
2 / 4
ภาพกิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559
3 / 4
ภาพกิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559
4 / 4
ภาพกิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
กองนโยบายและแผน
งานธุรการและงานสารบรรณ
งานประชุมและพิธีการ
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานคลัง
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
คณะครุศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
ประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานประเมินและประกันกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
  แบบฟอร์มรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และในตำแหน่งอธิการบดี คณบดี
ผู้อำนวยการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
  แบบฟอร์ม EdPex ส่วนที่ 1 บทนำ  
  แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร  
  แบบฟอร์มแผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย์ ระดับหลักสูตร  
  แบบฟอร์มประกันคุณภาพการศึกษาแบบ มคอ.7 ระดับหลักสูตร (ฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม 2564)  
  Improvement-Plan-62 ฟอร์ม (ไฟล์ .doc)  
  Improvement-Plan-62 ฟอร์ม (ไฟล์ .pdf)  
   
   
 
 
  การใช้งานระบบการประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ  
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563  
  ประกาศรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ รุ่นที่ 8  
  คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับlสำนัก สถาบัน 2562(ผ่านการพิจรณาจากสภาฯ)  
  ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการฯ สกอ. (ปี57-59)  
  ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร  
  ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับคณะและสถาบัน  
   
   
 
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน
การวิจัยและด้านการปฏิบัติงาน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 
  กำหนดการ Road Show หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2555  
  วันที่ 26 พ.ย.53 โครงการประชุมทบทวนการจัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร ปีการศึกษา 2553 ณ
ห้องประชุมรองอธิการบดีชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เวลา 08.30-16.30 น.
 
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำคำอธิบายเพิ่มเติม ประกอบคู่มือการประกันคุณภาพภายในฯ  
   
   
 
 
  แฟ้มภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
 
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี
 
 
     
คลิกที่นี