งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุม QA Active Day (ประชุม เรื่องกิจกรรมการ Road Show) ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/ หลักสูตร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (ห้อง VIP) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บรรยากาศการร่วมประชุมการจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (CDS) การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร เป็นประธานการประชุมและดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 10 มี.ค.2559 ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) (สมศ.รอบสี่) ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.

วันที่ 1-4 มี.ค. 2559 เจ้าหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี , รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์ รองอธิการฝ่ายวิชาการ และ อ.ศุภชัย ดำคำ ผช.อธิกรบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพร่วมกัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการประชุม QA Activeday ได้รับความร่วมมือจาก qa ทุกคณะ/สำนัก/สถาบัน มาประชุมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 25 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บรรยากาศประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร 2 ท่าน คือ ผศ.กรณา แดงสุวรรณ และ ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ให้ความรู้ในการจัดทำแผนฯ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ในวันที่ 23 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักฯ จัดโครงการประชุมทบทวนระบบและกลไก ประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (CDS) การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมสงขลาพาเลช ชั้น 3 อาคารสงขลาพาเลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บรรยากาศโครงการเสวนาเพื่อความสำเร็จในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 นฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านสายวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร และด้านสายสัมคมศาสตร์ ศ.ดร.ครองชัย หัตถา เป็นไปอย่างเข้มข้น

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

วันที่ 27 ต.ค.2558 จัดโครงการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประมวภาพผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 2 ก.ค. 2558 จัดโครงการเสวนาเพื่อส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.... เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน ณ. ห้องประชุมพวงชมพู อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับเกียรติจาก รศ.ประดิษฐ์ มีสุข จาก สกอ. เป็นวิทยากรในโครงการ

วันที่ 17-18 มิ.ย. 2558 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยากรจาก สกอ.โดย รศ.ประดิษฐ์ มีสุข และวิทยากรร่วม ผศ.ณฐมน เสมือนคิด, ผศ.กรุณา แดงสุวรรณ, ผศ.เปรมใจ เอื้ออังกูร, ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ

วันที่ 16 มิ.ย. 2558 ทางสำนักฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต้นแบบ และแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา - การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

วันที่ 3 มิ.ย. 2558 เวลา 08.30-16.30 น. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/โปรแกรมวิชา/หลักสูตร ณ. ห้องประชุมพวงชมพู อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสงขลา

อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "TQF and the Development of Professional Standards Framework" ในระหว่างวันที่ 20 - 22 พ.ค.2558 ณ ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นำคณะสำนักฯ Road Show คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา