โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา