โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา