โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานตามเกณ์ประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563