วันที่ 13 พ.ค. 62 โครงการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ IQA ระดับคณะ(ช่วงเช้า)