เสวนาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง วันที่ 18 สิงหาคม 2560