ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย