โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานการประเมินตนเองด้วยอิเล็กทรอนิกส์ CHE QA Online วันที่ 1 สิงหาคม 2560