โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559