โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้(KM)ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและด้านการปฏิบัติงาน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐