โครงการประชุม QA Active Day เรื่อง โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐