แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุม QA Active Day (ประชุม เรื่องกิจกรรมการ Road Show) ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา