โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/ หลักสูตร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (ห้อง VIP) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา