บรรยากาศการร่วมประชุมการจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (CDS) การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร เป็นประธานการประชุมและดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา