วันที่ 10 มี.ค.2559 ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) (สมศ.รอบสี่) ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.