วันที่ 1-4 มี.ค. 2559 เจ้าหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี , รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์ รองอธิการฝ่ายวิชาการ และ อ.ศุภชัย ดำคำ ผช.อธิกรบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพร่วมกัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย