โครงการประชุม QA Activeday ได้รับความร่วมมือจาก qa ทุกคณะ/สำนัก/สถาบัน มาประชุมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 25 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา