บรรยากาศประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร 2 ท่าน คือ ผศ.กรณา แดงสุวรรณ และ ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ให้ความรู้ในการจัดทำแผนฯ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ในวันที่ 23 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา