วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักฯ จัดโครงการประชุมทบทวนระบบและกลไก ประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา