วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (CDS) การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมสงขลาพาเลช ชั้น 3 อาคารสงขลาพาเลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา