วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-16.30 น. จัดโครงการประชุม QA Active Day ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา