บรรยากาศโครงการเสวนาเพื่อความสำเร็จในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 นฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านสายวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร และด้านสายสัมคมศาสตร์ ศ.ดร.ครองชัย หัตถา เป็นไปอย่างเข้มข้น