ประชุมสัมมนา เรื่อง "การนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ไปใช้ : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข" ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ม.ค 2559 จัดโดย สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สกอ.