วันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจัดโครงการทบทวนแผนของสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา