บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 26 - 27 พ.ย.2558