ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา