วันที่ 27 ต.ค.2558 จัดโครงการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา