วันที่ 14 กันยายน 2558 จัดประชุมจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาลัย อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา