สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา