ประมวภาพผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา