วันที่ 2 ก.ค. 2558 จัดโครงการเสวนาเพื่อส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา