วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.... เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน ณ. ห้องประชุมพวงชมพู อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับเกียรติจาก รศ.ประดิษฐ์ มีสุข จาก สกอ. เป็นวิทยากรในโครงการ