วันที่ 17-18 มิ.ย. 2558 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยากรจาก สกอ.โดย รศ.ประดิษฐ์ มีสุข และวิทยากรร่วม ผศ.ณฐมน เสมือนคิด, ผศ.กรุณา แดงสุวรรณ, ผศ.เปรมใจ เอื้ออังกูร, ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ