วันที่ 16 มิ.ย. 2558 ทางสำนักฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต้นแบบ และแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา - การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้