วันที่ 3 มิ.ย. 2558 เวลา 08.30-16.30 น. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/โปรแกรมวิชา/หลักสูตร ณ. ห้องประชุมพวงชมพู อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสงขลา