อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "TQF and the Development of Professional Standards Framework" ในระหว่างวันที่ 20 - 22 พ.ค.2558 ณ ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา