ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นำคณะสำนักฯ Road Show คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา