ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา