วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา