26 ก.พ. 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการประชุม QA Active Day เพื่อให้ตัวแทนคณะ/สำนัก/สถาบัน ผู้รับผิดชอบการทำประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมปรึกษา หารือ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา