3 ธันวาคม 2557 ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา