วันที่ 20 พ.ย. 57 เวลา 08.30-16.30 สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจัดโครงการประชุมทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพและประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556